Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ tại Yuu Shop

Yuu Shop cam kết đảm nhận các loại dịch vụ theo đúng thời hạn, điều kiện và điều khoản nếu đạt được thỏa thuận cụ thể để tiến hành hợp đồng.

1. ĐỊNH NGHĨA

Các định nghĩa sau đây áp dụng cho các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây chi phối hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác giữa người gửi hàng và chúng tôi.

“Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và Yuu Shop có nghĩa là Yuu Shop;

“Người gửi”, “Của người gửi” có nghĩa là người gửi lô hàng, người gửi hay người nhận lô hàng, người giữ phiếu gửi hàng, người nhận và chủ của lô hàng hay bất kỳ bên nào có quyền lợi pháp lý đối với lô hàng đó, hay bất kỳ bên nào có quyền lợi đối với việc thực hiện các dịch vụ khác.

“Vận chuyển” có nghĩa và bao gồm toàn bộ các hoạt động và dịch vụ mà chúng tôi thực hiện có liên quan đến việc vận chuyển lô hàng;

“Các dịch vụ khác” có nghĩa là tất cả các dịch vụ khác ngoài dịch vụ vận chuyển các lô hàng được chúng tôi thực hiện, ví dụ như việc lưu kho, phân loại, sắp xếp, tập hợp, đóng gói, lắp đặt, các dịch vụ giá trị gia tăng và quản lý việc vận chuyển;

“Lô hàng” có nghĩa hàng hóa hay tài liệu bất kỳ loại nào (cho dù hàng rời hoặc trong một hay nhiều gói hàng) mà chúng tôi đã nhận để vận chuyển từ một địa chỉ này đến địa chỉ khác, hoặc chúng tôi đã nhận để thực hiện các dịch vụ khác cho dù là có phiếu gửi hàng hay không;

“Các mặt hàng cấm” có nghĩa là bất kỳ hàng hóa hay tài liệu bị cấm vận chuyển theo luật, quy chế hay quy định tại bất kỳ quốc gia hàng vào hay tại quốc gia mà lô hàng đang chuyển đi;

2. BÊN MÀ NGƯỜI GỬI KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác được giao kết giữa người gửi với Yuu Shop hay với chi nhánh, nơi liên kết, nơi đã nhận lô hàng để vận chuyển hoặc, tùy theo từng trường hợp cụ thể, để thực hiện các dịch vụ khác cho người gửi. Người gửi đồng ý rằng chúng tôi có thể ký hợp đồng phụ toàn bộ hoặc một phần liên quan đến việc vận chuyển hay thực hiện các dịch vụ khác theo các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi quyết định.

3. CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI GỬI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI

Khi giao lô hàng cho chúng tôi, người gửi hiển nhiên chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu ra trong phiếu gửi hàng và/hoặc hợp đồng vận chuyển và/hoặc hợp đồng thực hiện các dịch vụ khác nhân danh chính người gửi và/hoặc bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với lô hàng hoặc đối với việc thực hiện các dịch vụ khác, cho dù người gửi có ký hoặc không ký tên lên phiếu gửi hàng của chúng tôi hay không. Các điều khoản và điều kiện cũng được áp dụng cho bao gồm bất kỳ các bên mà chúng tôi sử dụng hay đại lý của chúng tôi để thực hiện việc nhận hàng, vận chuyển hoặc giao lô hàng hoặc thực hiện các dịch vụ khác của người gửi. Chỉ một trong các nhân viên có thẩm quyền của chúng tôi mới có thể đồng ý với những thay đổi của các điều khoản và điều kiện này bằng văn bản. Khi người gửi giao lô hàng cho chúng tôi với chỉ thị bằng miệng hay bằng văn bản mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này thì chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi các chỉ thị như thế.

4. HÀNG HÓA NGUY HIỂM / BẢO ĐẢM

4.1. Hàng hóa nguy hiểm

Chúng tôi không vận chuyển hàng hóa, và cũng không thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa, mà theo ý kiến của riêng chúng tôi là hàng hóa nguy hiểm, bao gồm và không giới hạn những hàng hóa được quy định trong hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), các quy định hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế (IATA), mã Hàng hóa Nguy hiểm Hàng hải Quốc tế, Thỏa thuận Châu Âu liên quan đến các quy định vận chuyển quốc tế hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ (ADR) hay bất kỳ các luật lệ trong nước hay quốc tế khác có thể áp dụng cho việc vận chuyển hoặc thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa nguy hiểm.

4.2. Các quy định bảo đảm cho Hàng hóa Đường hàng không

 • Người gửi phải đảm bảo lô hàng không có hàng cấm như đã quy định trong Phụ lục 17 ICAO hay các quy định trong nước hay quốc tế khác chi phối việc bảo đảm hàng không. Các lô hàng do chúng tôi vận chuyển hoặc xử lý có thể bị kiểm tra an ninh bao gồm việc sử dụng thiết bị X-quang, và người gửi chấp nhận rằng lô hàng của mình có thể bị mở ra và nội dung lô hàng của người gửi có thể bị khám xét trong lúc quá cảnh.
 • Người gửi phải đảm bảo lô hàng đến đúng địa chỉ và phải có chữ ký xác nhận đã nhận hàng của chúng tôi.

4.3. Các mặt hàng cấm

Chúng tôi không chấp nhận các lô hàng có chứa các mặt hàng cấm.

5. QUYỀN THANH TRA

Người gửi đồng ý rằng chúng tôi hay bất kỳ cơ quan nhà nước nào kể cả hải quan có thể mở ra và kiểm tra lô hàng của người gửi bất kỳ lúc nào.

6. THỜI GIAN CHUYỂN HÀNG

Thời gian vận chuyển thông thường từ 7-26 ngày làm việc, không bao gồm những ngày cuối tuần, những ngày nghỉ lễ và những ngày nghỉ của ngân hàng cùng với việc chậm trễ gây ra do hải quan hay các sự kiện khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Đối với dịch vụ vận chuyển kèm theo dịch vụ mua hộ, thời gian vận chuyển tính từ lúc chúng tôi nhận được hàng hóa từ nhà cung cấp của Quý vị. Thời gian trễ tối đa là thêm 30 ngày kể từ ngày mà shop báo hàng về dự kiến cho bạn. Nếu hàng trong thời gian trên vẫn chưa về bạn có thể hủy cọc và shop sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

Ví dụ : bạn đặt hàng vào ngày 1/1. Thời gian giao hàng đến kho nước ngoài là 5/1 thì thời gian dự kiến hàng về với hàng Nhật là 15-24/1. Trường hợp trễ tối đa thêm 30 ngày là ngày 23/2 nếu hàng vẫn không về shop sẽ hủy đơn và hoàn tiền lại cho bạn.

7. THÔNG QUAN

 • Người gửi chỉ định chúng tôi là đại lý của người gửi chỉ cho mục đích làm thủ tục để đưa hàng ra vào hải quan và bằng cách này người gửi xác nhận rằng chúng tôi là người nhận lô hàng với mục đích chỉ định môi giới hải quan để thực hiện việc thông quan và khai hải quan nếu chúng tôi có ký hợp đồng thầu phụ làm công việc này. Nếu bất kỳ cơ quan hải quan nào yêu cầu thêm chứng từ với mục đích xác nhận việc khai hàng xuất nhập khẩu hay tình trạng thông quan của chúng tôi, người gửi có trách nhiệm cung cấp chứng từ được yêu cầu với chi phí do người gửi chịu.
 • Người gửi xác nhận rằng mọi tờ khai và thông tin mà người gửi cung cấp liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa là thật và chính xác. Người gửi thừa nhận rằng trong trường hợp người gửi kê khai không thật hay không trung thực về lô hàng hay bất cứ nội dung nào của lô hàng, người gửi phải chịu rủi ro cho việc đòi bồi thường dân sự và/hay khởi tố hình sự mà các hình phạt cho những việc này bao gồm hàng của người gởi bị mất đi hoặc bị bán đi. Chúng tôi có thể tự nguyện hỗ trợ người gửi trong việc hoàn tất các thủ tục hải quan và thủ tục khác theo yêu cầu tới một mức độ nào đó và người gửi sẽ tự chịu rủi ro cho việc hỗ trợ đó. Người gửi đồng ý bồi thường cho chúng tôi và tránh không để cho chúng tôi bị buộc bồi thường phát sinh do thông tin người gửi cung cấp cho chúng tôi và bất kỳ chi phí nào mà chúng tôi sẽ gánh chịu liên quan đến vấn đề này, và thanh toán bất kỳ chi phí hành chánh mà chúng tôi có thể tính cho người gửi khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại điều này.
 • Bất kỳ các loại thuế hải quan, các khoản thuế (bao gồm nhưng không giới hạn thuế VAT nếu áp dụng), khoản tiền phạt, phí lưu kho hay các khoản chi phí nào khác mà chúng tôi gánh chịu do kết quả các hành vi của hải quan hay các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước khác hay người gửi và/hay người nhận của người gửi không cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ và/hay không nhận được các loại giấy phép được yêu cầu sẽ được tính phí cho người gửi hay người nhận lô hàng. Trong trường hợp chúng tôi quyết định tính phí người nhận và người nhận từ chối thanh toán chi phí phát sinh, người gửi đồng ý thanh toán chi phí đó cho chúng tôi cùng với chi phí hành chánh có liên quan cũng như bất kỳ chi phí phát sinh thêm mà chúng tôi sẽ chịu. Khi nhận được yêu cầu đầu tiên của chúng tôi, người gửi sẽ cung cấp một giấy bảo lãnh thích hợp cho bất kỳ các khoản thuế hải quan, các khoản thuế, các khoản tiền phạt, phí lưu kho hay bất kỳ các chi phí nào khác được nêu tại điều này.
 • Chúng tôi sẽ nỗ lực tiến hành mọi thủ tục thông quan cho lô hàng của người gửi nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc chậm trễ, mất mát hay thiệt hại nào gây ra do sự can thiệp của các nhân viên hải quan hay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

8. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GỬI

Người gửi bảo đảm, tuyên bố và cam kết với chúng tôi rằng:

 • Nội dung của lô hàng phải chính xác như đã thông báo cho chúng tôi;
 • Nội dung của lô hàng đã được người gửi chuẩn bị và đóng gói an toàn và cẩn thận để bảo vệ chống lại các rủi ro vận chuyển thông thường hoặc việc chúng tôi thực hiện các dịch vụ khác, bao gồm bất kỳ quá trình phân loại và/hoặc xử lý đi kèm;
 • Nội dung lô hàng phải hợp pháp. Đối với mặt hàng điện tử chỉ chuyển từ địa chỉ cá nhân đến nơi nhận hàng của chúng tôi.
 • Nên biết rõ thông tin về hàng hóa cần mua như: kích thước, thể loại, hiệu, chất liệu… trước khi chọn đặt hàng.
 • Nội dung lô hàng không phải là nội dung bị IATA hay ICAO cấm và không phải là hàng cấm, và cả người gửi và người nhận đều không phải là một người hoặc một tổ chức mà chúng tôi hoặc người gửi không thể giao dịch hợp pháp theo các quy định hoặc luật pháp đang áp dụng;
 • Khi người gửi yêu cầu chúng tôi tính phí người nhận hay người thứ ba, người nhận và người thứ ba không chịu thanh toán cho chúng tôi, người gửi ngay lập tức sẽ thanh toán hóa đơn cho chúng tôi cùng với đầy đủ chi phí hành chính trong vòng 7 ngày kể từ khi chúng tôi gửi hóa đơn thanh toán cho người gửi;
 • Phải tuân thủ theo tất cả các luật và quy định áp dụng;
 • Người gửi đã có những biện pháp phòng ngừa phù hợp theo quy định của các quy ước, chỉ thị và luật pháp liên quan đến việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân, bao gồm việc mã hóa dữ liệu cá nhân, nếu có thể thực hiện, nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân được an toàn trong trường hợp lô hàng bị thất lạc hoặc gởi nhầm địa chỉ;
 • Người gửi đồng ý bồi thường cho chúng tôi và tránh không để chúng tôi chịu bất kỳ trách nhiệm nào mà chúng tôi có thể gánh chịu hay bất kỳ phí tổn, thiệt hại hay các chi phí, bao gồm các chi phí pháp lý mà chúng tôi phải chịu đối với người gửi hoặc bất kỳ bên nào khác phát sinh từ việc người gửi vi phạm bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết nào, cho dù chúng tôi vô ý nhận một lô hàng gửi có mâu thuẫn với bất kỳ nghĩa vụ nào của người gửi.

9. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Căn cứ theo quy định dưới đây, chúng tôi giới hạn trách nhiệm phải chịu về bất kỳ mất mát, hư hỏng hay sự chậm trễ của bất cứ phần nào hay toàn bộ lô hàng của người gửi phát sinh từ việc vận chuyển như sau:

 • Đối với dịch vụ Mua Hộ: Số tiền đặt mua sẽ được hoàn trả nếu quý vị không nhận được hàng.
 • Hàng mua theo chỉ định của Quý vị ngoài trang web của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển. Mọi vấn đề xin liên hệ nhà cung cấp của quí vị.
 • Yuu Shop là trạm trung chuyển,  hỗ trợ thanh toán và vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam nên chúng tôi không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành cho bất kỳ sản phẩm nào. Chúng tôi chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép. Để sản phẩm của bạn được Bảo Hành theo chế độ của Người bán, bạn cần tham khảo Hướng dẫn giao dịch an toàn.
 • Trong trường hợp có sự chậm trễ của hàng gửi đến mà người gửi chứng minh được là có thiệt hại xảy ra cho mình, trách nhiệm của chúng tôi là chỉ hoàn trả tiền cước vận chuyển mà người gửi đã thanh toán cho việc vận chuyển toàn bộ hoặc một phần hàng gửi đi bị chậm trễ.
 • Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi bị hải quan niêm phong hoặc bắt tái xuất hoặc tăng giá trị thuế, nếu Người gửi không khai đúng giá trị thực tế và tình trạng của từng món hàng trong kiện hàng cho chúng tôi trước
 • Nếu lô hàng vận chuyển mất mát do lỗi của chúng tôi (Không áp dụng cho Dịch Vụ Mua Hộ), mức đền bù tối đa như sau :

+ Gấp 3 lần Phí vận chuyển.

+ 100% Giá trị hàng hóa nếu sử dụng dịch vụ có bảo hiểm và khai giá.

10. NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ

10.1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào về mất thu nhập, thua lỗ, mất thị trường, mất danh tiếng, mất khách hàng, mất quyền sử dụng, mất cơ hội, dù cho chúng tôi có biết việc phát sinh những thiệt hại hay mất mát đó, hay đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay là hậu quả của nguyên nhân nào hay mất mát phát sinh dù bằng cách nào bao gồm và không giới hạn việc vi phạm hợp đồng, sự cẩu thả, hành vi cố ý hay vô ý.

10.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu chúng tôi không thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào đối với người gửi như là kết quả của:

Những tình huống ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (không giới hạn đối với):

 • Thiên tai bao gồm động đất, gió xoáy, bão các loại, lũ lụt, lốc xoáy, hoả hoạn, bệnh tật, sương mù, tuyết hoặc sương giá;
 • Sự kiện bất khả kháng bao gồm (và không giới hạn) chiến tranh, tai nạn, những hành vi của nước thù địch, đình công, lệnh cấm vận, những hiểm họa từ không khí, các tranh chấp ở nước sở tại hay các cuộc bạo động của dân chúng;
 • Những trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông đường hàng không hay đường bộ trên quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương và những trục trặc cơ học xảy ra cho các phương tiện vận chuyển hay máy móc;
 • Những khuyết tật tiềm ẩn hay thiếu sót vốn có của hàng hoá gửi đi;
 • Những hành vi tội phạm của các bên thứ ba, như trộm cắp và cố ý đốt nhà.

Những hành vi hay thiếu sót của người gửi hay của bên thứ ba như:

 • Người gửi vi phạm (hay bất kỳ bên nào khác đòi quyền lợi đối với hàng gửi khiến người gửi vi phạm) nghĩa vụ của mình theo quy định của những điều khoản và điều kiện này.
 • Một hành vi hay sự chểnh mảng của bất kỳ viên chức nào trong ngành hải quan, hàng không, sân bay hay nhà nước.

Nội dung hàng gửi có chứa bất kỳ món đồ nào thuộc loại hàng cấm dù là do:

 • Nhầm lẫn chúng tôi có thể đã chấp nhận chuyến hàng đó.

10.3. Đối với mặt hàng điện tử, chúng tôi chỉ chấp nhận những lô hàng gửi được gửi đến và gửi đi từ địa chỉ cá nhân

11. HÀNG HOÁ CÓ GIÁ TRỊ

Các loại hàng hoá có giá trị như đá quý, kim loại quý, nữ trang, tiền, các giấy tờ có giá, đồ đạc trong nhà không có vỏ bọc bằng kim loại, thủy tinh hay đồ sứ, các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các giấy tờ quan trọng bao gồm hộ chiếu, tài liệu/hồ sơ thầu, cổ phiếu không nên gửi qua hệ thống mạng giao nhận của chúng tôi bởi vì chúng tôi có sử dụng thiết bị, máy móc tự động để xử lý và phân loại hàng gửi với nhiều lần sang tàu, xe mà có thể gây mất mát và/hoặc thiệt hại hàng hóa. Tuy nhiên, nếu người gửi gửi hàng hoặc yêu cầu chúng tôi vận chuyển những loại hàng này thông qua hệ thống phân phối hàng hóa của chúng tôi,người gửi phải gánh chịu rủi ro.

12. BẢO HIỂM HÀNG HÓA & MỨC TRÁCH NHIỆM TĂNG

12.1. Người gửi hàng có thể mua thêm bảo hiểm cho những lô hàng giá trị cao để đề phòng trường hợp mất mát, hư hỏng xảy đến (không áp dụng cho giấy tờ, tài liệu) tùy vào việc ký kết hợp đồng riêng về việc đó giữa người gửi và chúng tôi.

12.2. Khi người gửi mua bảo hiểm hàng gửi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm bồi thường cho trường hợp mất mát, hư hỏng xảy đến cho hàng gửi là 100% Giá trị hàng kê khai.  Phí bảo hiểm 4%/ Tổng giá trị hàng kê khai.

12.3. Mức trách nhiệm tăng của chúng tôi không áp dụng trong trường hợp:

 • Chúng tôi được loại trừ trách nhiệm như quy định trong các điều khoản và điều kiện này;
 • Không có hợp đồng riêng giữa người gửi và Yuu Shop  liên quan đến việc đó, và/ hoặc người gửi không trả phí mua bảo hiểm.
 • Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực hàng hóa.

12.4. Để tránh sự nhầm lẫn, mức trách nhiệm tăng của chúng tôi không bồi thường cho những thiệt hại mang tính hậu quả (xem điều 10.1 nêu trên) hoặc các trường hợp chậm trễ trong việc vận chuyển hay trong trường hợp thiệt hại phát sinh do người gửi vi phạm nghĩa vụ theo quy định của những điều khoản và điều kiện này.

12.5. Mức trách nhiệm tăng không áp dụng cho các dịch vụ khác hoặc cho việc vận chuyển đá quý, các kim loại quý, nữ trang, tiền bạc, thủy tinh, đồ sứ, các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các giấy tờ có giá hay phim ảnh, băng hình, đĩa CD, thẻ nhớ hay bất kỳ hàng hoá nào chứa dữ liệu hay hình ảnh như vậy. Nếu người gửi vẫn chấp nhận gửi những hàng hóa trên, chúng tôi đề nghị người gửi nên tự thu xếp việc mua bảo hiểm cho các loại hàng này.

13. QUYỀN ĐÒI BỒI THƯỜNG CỦA BÊN THỨ BA

Người gửi cam kết với chúng tôi rằng người gửi không cho phép bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với lô hàng gửi được khiếu kiện chúng tôi dẫu cho chúng tôi có lỗi hoặc vi phạm. Và nếu việc khiếu kiện xảy ra, người gửi phải bồi thường cho chúng tôi về những hậu quả do việc khiếu kiện đó và những phí tổn và chi phí chúng tôi gánh chịu để tự bảo vệ mình.

14. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VOUCHER YUUSHOPVN.COM

Hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày nhận được voucher. 
1 Voucher chỉ có giá trị thanh toán cho 1 đơn hàng và áp dụng 1 lần duy nhất.
Áp dụng khi đặt mua hàng trên website yuushopvn.com.
Không cộng dồn voucher và áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
Không được quy đổi thành tiền mặt hay phiếu quà tặng khác

Quý khách vui lòng nhập đúng mã giảm giá trên Voucher khi gửi yêu cầu báo giá. 

Khi Quý Khách đồng ý đặt hàng từ Yuu Shop đồng nghĩa quý khách đã đồng ý với các điều khoản trên. Cảm ơn Quý Khách vì sự hợp tác!